THEGraft.png
125191346_2672024716458910_5378805971244

Purgo - THE Graft

" Getting closer to human bone "

עצם ממקור ​ביולוגי עם התכונות הקרובות ביותר לעצם ממקור אדם.

בשל המבנה הטבעי שלו, מינרל העצם האנורגני של ™THE Graft  משווה היבטים פיזיים וכימיים של מטריצה מינרלית של עצם האדם.

™THE Graft  מתחדש בהדרגה ומוחלף בעצם במהלך תהליך ההחלמה.

™THE Graft הולך ומתבסס כאחד מתחליפי העצם המועדפים ברחבי העולם, הן מדעית והן קלינית.